VISION

Idag är alla företag digitala – oavsett verksamhet – de som inte inser det kommer inte överleva. T34MS vision är sprungen ur vår bild av omvärlden. Den digitala samhällsutvecklingen ökar kraven på företag och organisationer och vi vill möta den utmaningen. Det företag som inte blixtsnabbt anpassar sig till omvärlden går under. Det handlar om att hela tiden se förändringar i kundbeteenden, den tekniska utvecklingen och att arbeta med ett agilt förhållningssätt.

Den rådande gig-ekonomin har även förändrat förutsättningarna för både arbetsgivare och personal. Idag blir alltfler sina egna arbetsgivare och företagen får lättare att snabbt anpassa sig till förändringar i efterfrågan och den tekniska utvecklingen. Att driva ett företag eller en organisation idag handlar inte om att förbereda för stabilitet utan bli skicklig på att hantera uppkomna och disruptiva kriser.

Det må låta som en paradox, men i en föränderlig värld blir långsiktighet allt viktigare. T34MS tänker och agerar långsiktigt kring våra kunder, kring våra partners. Vår övertygelse är att våra team kan utveckla och bidra till att er organisation utvecklas. Med vår hjälp kan ni förstärka er produktion eller utlokalisera den helt eller delvis.

Vi tar ett större grepp kring er utveckling och ser till värdeskapande istället för till tidskostnad. Våra team är vana vid att jobba tillsammans och vi kapar därmed inlärningskurvan och vi ser gärna att vi har ett produktägarskap för maximal leverans. Med vår hjälp slipper ni komplicerade och kostsamma rekryteringsprocesser och ni drabbas inte om en konsult blir sjukskriven – leveransen sker ändå på samma sätt.

Vårt sätt att arbeta passar för både långa projekt men vi kan även gå in och förstärka vid hastigt uppkomna problem eller när omvärldsförändringar kräver en snabb leverans. Vi strävar efter ett holistiskt arbetssätt där vi ser till såväl hela organisationen som till den enskilde individen. Digitala lösningar måste vara en integrerad del av verksamheten
För varje organisation som vill flytta sig framåt finns T34MS där vi tar ett större grepp och utvecklar affären och arbetar med värdeskapande lösningar.

HUR VI JOBBAR

Partnerskap och resursstöd
Ibland har man varken resurserna eller kompetensen som krävs och då kan det vara strategiskt klokt att utlokalisera delar av verksamheten. Just IT-tjänster – med den tekniska komplexitet som föreligger och den snabba utveckling som pågår – är ett område som det ofta lönar sig att outsourca.
Som partner till er ser dock T34MS till att outsourcingen inte blir en kulturkrock. Genom att vi är specialiserade på att arbeta med dedikerade team och inte bara enstaka konsulter kan vi erbjuda en verksamhet som kontinuerligt levererar värdeskapande lösningar till er organisation. Och tack vare vår ambition att alltid arbeta långsiktigt blir våra team en del av er organisation.

Team sourcing
Ett sätt att optimera genomförandet av strategiska beslut är att arbeta med Team sourcing. Genom att arbeta med sammansvetsade grupper som genomför beslut som fattats på strategisk nivå ser man till att saker och ting blir gjorda och inte hamnar mellan stolarna. Det är lätt hänt att en massa kloka beslut blir fattade men sedan genomförs de aldrig. Tack vare T34MS metodik att arbeta med olika team under längre tid kan vi erbjuda en lösning med dedikerade ”doers” som verkligen gör jobbet.

Fördelarna med Team sourcing är flera:
– Ledtiderna kan garanteras tack vare dedikerade team genomför uppgifter som de behärskar
– Team-medlemmarnas kompetens och erfarenhet garanterar kvaliteteten
– Team-medlemmarna kan även arbeta med produktägarskap för maximeringen av de värdeskapande åtgärderna

Projekt vs produkt
Oberoende om det är en produktorganisation som behöver hjälp eller om det är enstaka eller flera projekt så kan vi erbjuda stöd. T34MS hjälper våra kunder att hantera variationer i arbetsbelastning genom omsorgsfull tillsättning av våra team. Vi arbetar med målsättningen att vara värdeskapande och genom att utveckla processer, organisation och genomföra effektiviseringar så att de stärker uppdragsgivarens affärsverksamhet.
Tack vare vårt nätverk av partners i Sverige och övriga Europa kan vi även bidra med att öka konkurrenskraften hos våra kunder genom att erbjuda flexibel och effektiv tillgång till kvalificerade tekniska resurser från olika tekniska discipliner, och vi är specialister på rådgivning för effektivitet i projekt.
Vi tror på att kombinera erfarenhet och spetskompetens med flexibla leveransmodeller. Då det kan hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla, projektera, driftsätta och driva projekt inom deras respektive område. Vi erbjuder lösningar i form av kompetensförstärkning och projektgenomförande och vi kan även ta ansvar för hela eller delar av våra uppdragsgivares interna processer.

Supportive
T34MS strävar efter att modernisera våra kunders IT och produkter. Genom att bygga rätt från start samt arbeta förebyggande, optimerar vi funktionaliteten och vi kan även övervaka och snabbt lösa problem om de skulle uppstå.
Genom att använda modern IT-arkitektur i form av molnbaserade lösningar kan vi erbjuda billigare och mer effektiva produkter som skapar mervärde. Vi gör dock inte bara själva transformationen utan vi finns även kvar efteråt som ett strategiskt och praktiskt stöd.
T34MS strävar alltid efter att arbeta proaktivt och förebyggande i syfte att förhindra plötsligt uppkomna problem. Givet den digitala miljö vi alla verkar i och är beroende av idag kan även kortare stopp i tjänsteleveransen bli mycket kostsamma. En bra och säker drift av produkterbjudandet är att betrakta som affärskritiskt.

Developing
T34MS är behjälpliga i utvecklingen av er affär. Genom att utgå från de strategiska målen optimeras er tjänst till att bli värdeskapande. Av stor vikt är att definiera vilka som är intressenterna i värdeflödet och deras eventuella inbördes rangordning. Det är nödvändigt att allokera resurser för er tjänsteproduktion och ert erbjudande som ligger i linje med den övergripande affärsstrategin och skapa ett ramverk för hur systemet ska implementeras och drivas.
En bra metod är att definiera nyckeltal som mäter systemets effektivitet och värdeskapande, det ger transparens och blir en slags hastighetsmätare. Givet de föränderliga tider vi lever i måste er affär ständigt uppdateras därför är det av vikt att hela tiden anpassa strategin och utvecklingsarbetet.

IT kompis
Genom att skapa ett lättillgängligt community kan alla som arbetar inom organisationen utbyta erfarenheter med varandra. T34MS arbetar fortlöpande som en lärande organisation och våra anställda och partners ser hela tiden till att lära av varandra. Olika produkter och lösningar kan fungera som inspirerande sätt att utveckla verksamheten.

VAD VI LEVERERAR

VAD VI LEV
ERERAR

Värde
T34MS ledstjärna är att arbeta värdeskapande. I allt vi företar oss strävar vi efter att generera värde. Vi debiterar inte per timme, vi ser till att skapa värde. Om IT-baserade resurser och förmågor användas på rätt sätt av företag kan det skapa konkurrensfördelar.
Ett exempel på detta kan vara en just-in-time logistikkedja som bidrar med mervärde genom att processer och IT-stöd anpassas och standardiseras för att effektivisera samarbetet. Vi vill jobba som om vi är en del av kundens organisation, vi är inte ett eget litet system utan vi strävar efter att verka integrerade med kundens eget system och processer.

Effektfull
Effektivitet handlar om att få saker gjorda. Effektfull handlar om att göra saker på rätt sätt. T34MS strävan är att våra lösningar alltid ska vara effektfulla. Med hjälp av bra system och ett väl fungerande ledarskap kan en organisation bli effektfull och därmed värdeskapande.

Lösningar
Tjänsteproduktionen ska inte bara fungera ur ett rent tekniskt perspektiv, den måste även vara i linje med strategin för företaget både på kort och på längre sikt. För att optimera processen krävs både en tydlig struktur samtidigt som man måste lämna utrymme för innovation och kreativa lösningar. Inte minst måste varje lösning ha ett uttalat kundperspektiv.

Agila utvecklingsteam
Vår strävan är att arbeta lättrörligt och hela tiden lärande. Det är så lätt hänt att utvecklingsprojekt drunknar i formalia och byråkrati. Med ett mer flexibelt förhållningssätt där man hela tiden löpande utvärderar och testar systemen uppnås ett betydligt bättre resultat är vår erfarenhet. Utvecklare och användare arbetar i samklang mot gemensamma mål.
Ett agilt förhållningssätt innebär att ständiga förbättringar och uppdateringar gentemot användare och kund fortlöpande sker. Självreflektion kring uppnådda resultat driver hela tiden processen framåt.
Våra team är motiverade, kunniga och i rätt miljö och med rätt stöd blir de värdeskapande genom utvecklingen av system och programvara som är optimerat för företagets behov –slutresultatet är måttet på framsteg.

T34MS team och utvecklingskapacitet
Med hjälp våra team kan ni stärka er strategiska utvecklingskapacitet. I våra team ingår flera olika kompetenser som tillexempel testare och utvecklare. Vi kan arbeta i våra egna lokaler eller hos dig som kund. Med T34MS hjälp slipper ni hantera frågor kring rekrytering, personalansvar för att inte tala om den inkörnings- och upplärningsperiod som krävs när man sätter samman ett lag. Ett svagt team är en vanlig orsak till att ett företag brister i innovationskraft och att försäljningen inte lyfter. Ett vanligt misstag är att teamen är för inriktade på IT och inte angriper problemen och frågeställningar på ett holistiskt sätt, man ser inte till hela affären och därmed blir man inte värdeskapande.
Digitala affärsförmågor är en ofta eftersatt kompentens men de utgör en nyckelfunktion i agila team. Det är dock en kostsam och krävande process att rekrytera digitala affärsförmågor och skapa ett agilt team – T34MS har redan väl fungerande team som erbjuder precis det.

Modern affärsutveckling
Traditionella företag kan ofta ha svårt att hävda sig gentemot nya digitala företag där hela affärsmodellen är baserad på ett mer modernt förhållningssätt. I mer traditionella företag är det ofta en rågång mellan affärssidan och it-avdelningen medan man i ett uppstartsföretag inte gör någon skillnad på rollerna – affärsutvecklingen sker i naturlig samklang med it-sidan.
Ett effektivt sätt att affärutveckla digitalt är genom att jobba med agila team som steg för steg testar olika hypoteser och applikationer på användare, för att efter ett antal försök hitta en produkt som användarna gillar och som fungerar.
Numera måste affärssidan vara insatt i teknik och förstå användarnas beteende på nätet och det krävs även att man besitter insikter och kunskaper om dynamiken i ekonomin på nätet. Den stora utmaningen för framtidens företag är att hela tiden vara beredda att ompröva och lära nytt, inte själva programmeringen i sig.

Produkt- och tjänsteutveckling
För att hitta framtidens produkter och tjänster krävs både innovationskraft och en förmåga till anpassning. Integrerade utvecklingsteam kan bidra till en ”start-up-känsla” även hos företag i etablerade branscher. I all produktutveckling är det lätt att fastna i detaljer och man riskerar att inte se skogen för alla träden och tappar perspektivet.
T34MS ser alltid till att ha användarens kortsiktiga och långsiktiga mål i fokus. Givet den digitala utvecklingen med disruptiva affärsmodeller och snabbrörliga marknader gör just fokus på användarna än mer angeläget i varje enskild produktutveckling. Den snabbrörliga marknaden påverkar även försäljningsfönstren som blir allt kortare, speciellt inom renodlat tekniska produkter och tjänster.
Ett effektivt sätt att öka tempot inom produktutveckling är att arbeta med dedikerade team som inte har en krävande administration. Ju kortare tiden blir från idé till att en ny produkt eller tjänst når marknaden är i sig en konkurrensfördel.
En viktig del i produktutvecklingen är att hela tiden sträva mot en konstant förbättring – slår man sig till ro och är ”nöjd” är det bara en tidsfråga innan pigga konkurrenter springer ikapp och förbi.

Kultur
Den tekniska utvecklingen där kunskap och innovation är framgångsnycklar bidrar till att många framgångsrika företag använder organisationskultur för att lyckas. Organisationskulturen kan användas som en effektiv styrform inom företaget. För T34MS är våra värderingar en av de viktigaste orsakerna till våra och våra kunders framgångar.
Vi har respekt för att det finns en problematik där motsättningar mellan företagets officiellt uttryckta organisationskultur och medarbetarnas upplevelse av kulturen kan uppstå – att arbeta med företagskulturen som styrform är därför en ständigt pågående process.

VILKA ÄR VI?

Förändring är grunden. Vi bakom T34MS har hela våra yrkesverksamma liv arbetat med förändring. Ett agilt förhållningssätt i tillvaron är vår drivkraft. Ibland kan man leda utvecklingen, men ibland måste man också vara prestigelös och redo att följa utvecklingen. Ett tydligt och skrämmande exempel på hur utvecklingen kan ta sig en helt oväntad riktning är den världsomspännande corona-pandemin som fullständigt förändrat förutsättningarna.

Alexander Ostrow
Alexander har i princip gjort allt man kan göra inom IT. Från att ha börjat i branschen 1995 med enklare uppgifter har utvecklingen gått från support till nätverksadministration till utvecklingsarbete. Brinner för ett agilt förhållningssätt och har lett flera stora förändringsprojekt bland annat då han var verksam på Volvo IT. Han är van vid att arbeta i både mindre och stora projekt och Alexander började sin yrkesbana på Tele 2.

Martin Adamson
Martin började sin karriär på Norstedts där han var pådrivande i utvecklingen av ljudböcker. Därefter gick han vidare till Akademibokhandeln och sedan telekombranschen. Under åren som gått har Martin breddat sig från teknikinriktning till att idag arbeta mer med ledarskapsfrågor, organisationsfrågor och affärsutveckling. Han har även varit verksam inom finans- och försäkringsbranschen.

T34MS
T34MS organisation består av både anställd personal och partners. Vi har affärsutvecklare, ämnesexperter, AI-utvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Vår personal och våra samarbetspartners kännetecknas av en vilja att lära och hela tiden anpassa sig till förändringar i omvärlden. Flera av våra partners arbetar med bas utanför Sverige, men vi strävar efter att odla en svensk företagskultur.
Vi har som ambition att alltid vara långsiktiga både med vår personal, partners och i våra kundrelationer.